عکسی که در زیر می بینید مربوط به یک ولتمتر دیجیتالی می باشد که با نرم افزار

  codvision برنامه نویسی شده است

 

دانلود برنامه با کدویژن وفایل پروتئوس