در این قسمت می توانید جزوه دیجیتال را دانلود کنید که شامل قسمتهای زیر می باشد

اعداد دسیمال                                               اعداد باینری

اعداد hexadecimal                              اعداد اکتال

جمع اعداد باینری                                        مکمل 1

مکمل 2                                                      BCD

سه افزا                                                         گری

کد اسکی                                                      کمیتهای آنالوگ و دیجیتال

گیتهای منطقی                                              آی سی های مجتمع دیجیتال

خانواده های منطقی مدارات مجتمع                معرفی شماره آی سی های گیت

جدول کارنو                                                پیاده سازی گیت ها با NAND ,NOR

مدارهای NOR                                         عملکرد با شکل موج پالسی

سون سگمنت                                              جمع کننده ها

SOP,POS                                     دیکدر

مالتی پلکسر                                               لچ SR

فیلیپ فلاپ SR, JK ,D, T                  آی سی 7474,7476

شمارنده و شیفت رجیستر                            شیفت رجیستر چپگرد و راستگرد

شیفت رجیستر ورودی سریال و خروجی موازی

شمارنده جانسون شمارنده دایره ای              شمارنده دودویی آسنکرون

شمارنده دهدهی دو رقمی

 

 

قسمت اول : سیستم اعداد                                  دانلود    

 قسمت دوم : گیت های منطقی وIC های دیجیتالی    دانلود  

 قسمت سوم : جدول کارنو و کاربرد IC    دانلود

 قسمت چهارم : جمع کننده ومالتی پلکسر  دانلود

قسمت پنجم : لچ و FILEP FLAP               دانلود