مکاترونیک صنعت

آموزش Protel 99SE

طبقه بندی اطلاعات ترسیم شده

طراحی شماتیک مدارات و طراحی PCB مدارات

تحلیل و آنالیز مدارات و طراحی کتابخانه های شخصی

طراحی اتوماتیک PCB توسط نرم افزار

تلفن تماس :33730780-021 و 09125307794